OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.447.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako NWZ), które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej wobec rezygnacji poprzedniego członka Rady Nadzorczej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad NWZ.


 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 24 stycznia 2023 r.OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1 447 500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako ZWZ) które odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie ZWZ.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród dla członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii J, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad ZWZ.


Zamierzone zmiany Statutu:
Zarząd FAMAS S.A. wskazuje, że na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie zmiany postanowień §7 statutu Spółki. Poniżej przedstawiono proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść §7 statutu Spółki:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.447.500,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 289.500 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda akcja, w tym:

 1. 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 024000.
 2. 10.300 (dziesięć tysięcy trzysta) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 010300.
 3. 15.700 (piętnaście tysięcy siedemset) akcji imiennych serii C o numerach 000001 do 015700.
 4. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach 000001 do 050000.
 5. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 000001 do 050000.
 6. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 050000.
 7. 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji imiennych serii G o numerach od 000001 do 034000.
 8. 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii H o numerach od 000001 do 010500, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii H oraz uprzywilejowanych co do dywidendy na jedną akcję serii H - o połowę dywidendy więcej, niż dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
 9. 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii I o numerach od 000001 do 045000.”

Proponowana nowa treść Statutu brzmi następująco:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.460.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.522.500,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 292.000 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące) i nie więcej niż 304.500 (trzysta cztery tysiące pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda akcja, w tym:

 1. 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 024000.
 2. 10.300 (dziesięć tysięcy trzysta) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 010300.
 3. 15.700 (piętnaście tysięcy siedemset) akcji imiennych serii C o numerach 000001 do 015700.
 4. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach 000001 do 050000.
 5. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 000001 do 050000.
 6. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 050000.
 7. 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji imiennych serii G o numerach od 000001 do 034000.
 8. 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii H o numerach od 000001 do 010500, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii H oraz uprzywilejowanych co do dywidendy na jedną akcję serii H - o połowę dywidendy więcej, niż dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
 9. 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii I o numerach od 000001 do 045000.
 10. nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii J o numerach od 000001 do 015000.”


 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 27 września 2022 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduOGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako ZWZ), które odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie ZWZ.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii I, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii J, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii K, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii L, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii M, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii N, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii O, w drodze subskrypcji zamkniętej, proponowanego dnia prawa poboru na 30.09.2021 r. oraz zmiany §7 Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 13. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 15. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
 17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia łącznej liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród dla członków Rady Nadzorczej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad ZWZ.


Zamierzone zmiany Statutu:
Zarząd FAMAS S.A. wskazuje, że na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie zmiany postanowień §7 statutu Spółki. Poniżej przedstawiono proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść §7 statutu Spółki:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.222.500,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 244.500 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda akcja, w tym:

 1. 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 024000
 2. 10.300 (dziesięć tysięcy trzysta) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 010300.
 3. 15.700 (piętnaście tysięcy siedemset) akcji imiennych serii C o numerach 000001 do 015700.
 4. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach 000001 do 050000.
 5. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 000001 do 050000.
 6. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 050000.
 7. 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji imiennych serii G o numerach od 000001 do 034000.
 8. 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii H o numerach od 000001 do 010500, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii H oraz uprzywilejowanych co do dywidendy na jedną akcję serii H - o połowę dywidendy więcej, niż dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.”

Proponowana nowa treść Statutu brzmi następująco:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.260.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.569.750,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 252.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) i nie więcej niż 313.950 (trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda akcja, w tym:

 1. 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 024000
 2. 10.300 (dziesięć tysięcy trzysta) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 010300.
 3. 15.700 (piętnaście tysięcy siedemset) akcji imiennych serii C o numerach 000001 do 015700.
 4. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach 000001 do 050000.
 5. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 000001 do 050000.
 6. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 050000.
 7. 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji imiennych serii G o numerach od 000001 do 034000.
 8. 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii H o numerach od 000001 do 010500, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii H oraz uprzywilejowanych co do dywidendy na jedną akcję serii H - o połowę dywidendy więcej, niż dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych
 9. nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii [•] o numerach od 000001 do 045000.
 10. nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 24.450 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćset) akcji imiennych serii O o numerach od 000001 do 024450.”


 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 13 września 2021 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduWEZWANIE
akcjonariuszy Spółki FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi
do złożenia dokumentów akcji

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Łodzi przy ulicy Lipowej 89, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 - 15.00.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduV WEZWANIE
akcjonariuszy Spółki FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi
do złożenia dokumentów akcji

 FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Łodzi przy ulicy Lipowej 89, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 - 15.00.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduIV WEZWANIE
akcjonariuszy Spółki FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi
do złożenia dokumentów akcji

 FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Łodzi przy ulicy Lipowej 89, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 - 15.00.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduIII WEZWANIE
akcjonariuszy Spółki FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi
do złożenia dokumentów akcji

 FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Łodzi przy ulicy Lipowej 89, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 - 15.00.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduII WEZWANIE
akcjonariuszy Spółki FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi
do złożenia dokumentów akcji

 FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Łodzi przy ulicy Lipowej 89, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 - 15.00.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduINFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, adres poczty elektronicznej: famas@famas.pl
Michael/Ström Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia DRK/WL/4020/10/25/107/1/13 z dnia 04 czerwca 2013 r., DRK/WL/4020/13/26/16/107/1 z dnia 24 maja 2016 roku oraz DRK/WL/4020/45/18/2017/107/2 z dnia 19 grudnia 2017 r.
 W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną.

 W związku z powyższym Spółka przyjęła następujący harmonogram działań:

Do dnia 30 września 2020 r.:

 1. Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 lipca 2020 r. dokonało wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy;
 2. Zarząd Spółki w dniu 31.07.2020 r. zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym przez Walne Zgromadzenie;
 3. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce - wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na okres 3 lat na stronie internetowej Spółki.

Od dnia 30 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.:

 1. Kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy.
 2. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 3. Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.
 4. Od 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane - dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w Spółce.

 

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduOGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia wiążących uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki w zakresie:

  • §3 - §6 poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie w ich miejsce postanowień ogólnych,
  • dotychczasowego §4 poprzez przeniesienie go do §7,
  • §8-10 poprzez zmianę ich dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie w ich miejsce postanowień dotyczących akcji oraz ograniczenia prawa do rozporządzania akcjami imiennymi;
  • §11 poprzez zmianę i wprowadzenie w jego miejsce postanowienia dot. organów Spółki;
  • §12 - §15 poprzez zmianę ich dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie w ich miejsce postanowień dotyczących Zarządu,
  • §16 - §19 poprzez zmianę ich dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie w ich miejsce postanowień dotyczących Rady Nadzorczej, w tym zakresu czynności wymagających uprzedniej jej zgody;
  • §20 – §24 poprzez zamianę dotychczasowej treści §20 - §24 i wprowadzenie w ich miejsce postanowień dotyczących Walnego Zgromadzenia;
  • §25 - § 29 poprzez ich dodanie w zakresie gospodarki finansowej;
  • §30 - §34 poprzez ich dodanie w zakresie postanowień końcowych.
 7. Zamknięcie obrad.Ze względu na znaczny zakres zamierzonych zmian, Zarząd w załączeniu przesyła dotychczasowy tekst jednolity statutu Spółki oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu z oznaczeniem, że począwszy od §3 wszystkie postanowienia ulegają zmianie, z zastrzeżeniem, że:

 • zmiana postanowienia statutu w zakresie aktualnego kapitału zakładowego Spółki obejmie wyłącznie nadanie mu nowego numeru paragrafu;
 • nie dojdzie do zmian w zakresie uprzywilejowania akcji;
 • nie nastąpi istotna zmiana działalności Spółki, lecz rozszerzenie PKD. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 24 września 2020 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes Zarządu


TEKST JEDNOLITY STATUTU „FAMAS” SPÓŁKI AKCYJNEJ STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. PROJEKT NOWEGO TEKST JEDNOLITY STATUTU „FAMAS” SPÓŁKI AKCYJNEJOGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia wiążących uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 tj. za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 tj. za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Przewodniczącego RN – Pana Konrada Marchlewskiego.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pozostałym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
 15. Zamknięcie obrad.


 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 9 lipca 2020 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduOGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia wiążących uchwał.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie obrad.


 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 29 maja 2020 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduSpółka niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2020r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS dokonał ogłoszenia (poz. 95571) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 42/2020 (5932)) wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Spółki w następującym zakresie:

„FAMAS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000063865. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
wpis do rejestru: 26.11.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4377/20/643]
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1
(dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SILBE 2. HEIKO
wpisać: 2 1. GRAF 2. ANDRZEJ HENRYK 3. 53121203397


Globalny biznes Lokalny partner
Zespół ekspertów dla Ciebie


Nawiąż Współpracę