OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia wiążących uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 tj. za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 tj. za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Przewodniczącego RN – Pana Konrada Marchlewskiego.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pozostałym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
 15. Zamknięcie obrad.

 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 9 lipca 2020 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduOGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia wiążących uchwał.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie obrad.

 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 29 maja 2020 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduSpółka niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2020r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS dokonał ogłoszenia (poz. 95571) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 42/2020 (5932)) wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Spółki w następującym zakresie:

„FAMAS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000063865. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
wpis do rejestru: 26.11.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4377/20/643]
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1
(dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SILBE 2. HEIKO
wpisać: 2 1. GRAF 2. ANDRZEJ HENRYK 3. 53121203397

Globalny biznes Lokalny partner
Zespół ekspertów dla Ciebie


Nawiąż Współpracę