OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 29 maja 2020 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes ZarząduSpółka niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2020r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS dokonał ogłoszenia (poz. 95571) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 42/2020 (5932)) wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Spółki w następującym zakresie:

„FAMAS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000063865. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
wpis do rejestru: 26.11.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4377/20/643]
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1
(dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SILBE 2. HEIKO
wpisać: 2 1. GRAF 2. ANDRZEJ HENRYK 3. 53121203397

Globalny biznes Lokalny partner
Zespół ekspertów dla Ciebie


Nawiąż Współpracę